Alt text

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten van Be-Doodle met afnemers van deze producten en diensten dan wel diegene die een overeenkomst met Be-Doodle is aangegaan.
1.2 Door een bestelling te doen via de website, e-mail, tijdens een tentoonstelling of op enige andere wijze ga je een overeenkomst aan met Be-Doodle en geef je te kennen dat je akkoord gaat met de Algemene voorwaarden.
1.3 Doodleshop is een handelsnaam van Be-Doodle.
1.4 Be-Doodle is gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen.
1.5 Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt.
1.6 Al het toegestuurde beeldmateriaal wordt eigendom van Be-Doodle. Be-Doodle heeft het recht dit beeldmateriaal te gebruiken op de website.
 
Artikel 2 - Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering
2.1 Bestellingen worden in de webshop of per e-mail geplaatst.
2.2 Be-Doodle hanteert geen minimum bestelbedrag.
2.3 Be-Doodle is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door jou bestelde producten door de vervoerder.
2.4 Be-Doodle is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging tijdens de verzending.
 
Artikel 3 - Betaling
3.1 Betaling van producten besteld per e-mail:
a) Je maakt na een bevestiging van Be-Doodle het totaalbedrag van je bestelling over op het bankrekeningnummer van Be-Doodle onder vermelding van het. Het rekeningnummer van Be-Doodle is NL03 RABO 0118937715 (Rabobank Hoofddorp).
b) Je dient het bedrag binnen 5 werkdagen vanaf het moment dat je de bestelling hebt geplaatst te voldoen. Indien je hieraan niet voldoet, ontvang je een herinneringse-mail.
c) Indien je niet (tijdig) betaalt, behoudt Be-Doodle zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met je.
3.2 Betaling van producten besteld in de webshop:
a) Je betaalt op onze site online met iDeal. Indien de levertijd onverhoopt langer is dan toegezegd, nemen wij contact met je op over eventuele terugbetaling van het bedrag op je bankrekening.
3.3 Betaling vanuit het buitenland:
a) Je kunt in de webshop direct online betalen of ervoor kiezen om het totaalbedrag van je bestelling over op het bankrekeningnummer van Be-Doodle over te maken. Vermeld daarbij het ordernummer dat je ontvangt in de bevestigingse-mail. Het rekeningnummer van Be-Doodle is NL03 RABO 0118937715. De BIC-code is RABONL2U.
b) Je dient het bedrag binnen 5 werkdagen vanaf het moment dat je de bestelling hebt geplaatst te voldoen. Indien je hieraan niet voldoet, ontvang je een herinneringse-mail.
c) Indien je niet (tijdig) betaalt, behoudt Be-Doodle zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met je.
 

Artikel 4 - Garantie
4.1 Be-Doodle garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties. De artikelen dienen vrij te zijn van verborgen materiaal- en/of fabrieksfouten.
4.2 Indien blijkt dat de artikelen niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, of fabricagefouten bevat dien je direct na ontvangst ons daarover per e-mail in te lichten.
4.3 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Be-Doodle, jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel te hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
4.4 Be-Doodle biedt geen garantie op speelgoed en puzzels.
 
Artikel 5- Retourrecht
5.1 Je hebt het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling de artikelen die niet voldoen aan je verwachting te retourneren. Stuur ons daarover altijd eerst een e-mail.
5.2 Be-Doodle neemt de retournering alleen in behandeling indien de retourzending voldoende gefrankeerd is en de artikelen ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking zijn.
5.3 Je retourzending is altijd voor eigen rekening en risico.
 
Artikel 6- Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van Be-Doodle met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie.
6.2 Be-Doodle kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van de hond ten gevolge van het gebruik van artikelen indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik.
6.3 Be-Doodle is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
6.4 Be-Doodle is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
6.5 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Be-Doodle beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.
 
Artikel 7 - Prijzen
7.1 Be-Doodle is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen.
7.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Be-Doodle bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
7.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en btw. Alle prijzen zijn exclusief kosten van verzending en optionele verzekering van de verzending.
7.4 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 
Artikel 8 - Communicatie
Be-Doodle is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Be-Doodle, dan wel tussen Be-Doodle en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen jou en Be-Doodle.
 
Artikel 9 - Privacyverklaring
Be-Doodle vindt privacy belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met de verzamelde gegevens en stellen deze nooit voor commerciële doeleinden beschikbaar aan derden. Welke gegevens we verzamelen en met welk doel staat beschreven in ons privacy beleid.
Indien je daar vragen over hebt, kun je ons berichten via info@be-doodle.nl. Wij zorgen binnen twee werkdagen voor een reactie.
 
Artikel 10 – Intellectueel eigendom
10.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Be-Doodle, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Be-Doodle niet gelieerd is.
10.2 Je mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
 
Artikel 11 – Verwijzingen
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Be-Doodle heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 
Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, worden geschillen voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
12.3 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 

Onze website gebruikt cookies om het bezoek te meten en je beter van dienst te zijn. We slaan geen persoonlijke gegevens op.